Recent Posts

Posted in ธรรมตรรกะ

กฏทองคำ ( The Golden Rule)

วันนี้ได้อ่านโพสต์หนึ่งซึ่งเล่าถึงความไม่พอใจในบริการของพนักงานร้าน IT ยี่ห้อ ผลไม้ สาขาหนึ่งและในคอมเม้นท์ ก็มีบางคนบอกว่าได้รับการบริการไม่ดีในแบบเดียวกัน ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นเฉพาะพนักงานบางคนไม่ใช่ทุกคน แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอยู่เสมอคำตอบนั้นก็คือ กฎทองคำ

ตาบอดคลำช้าง

ตาบอดคลำช้าง แท้จริงแล้วปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการที่คนส่วนหนึ่งมองความจริงเพียงด้านเดียว แล้วคนเหล่านั้นก็ยึดความจริงเพียงด้านเดียวนั้น ว่าเป็นความจริงไปเสียทั้งหมด ดังเรื่อง ตาบอดคลำช้าง ที่มีอยู่ว่า ณ เมืองหนึ่ง มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมือง ผู้คนทะเลาะกันเพราะต่างเชื่อในทฤษฏีของตนว่าอย่างนี้จริง อย่างนี้ถูกต้อง เจ้าเมืองจึงเรียกชุมนุมคนในเมือง แล้วนำช้างเชือกหนึ่งมาไว้ที่กลางลาน หลังจากนั้นจึงสั่งให้ นำคนตาบอดแต่กำเนิดทั้งเมืองมา ยืนใกล้กับงวงช้างบ้าง งาช้างบ้าง… read more ตาบอดคลำช้าง

Posted in ธรรมตรรกะ

มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

ไม่มี ก็ไม่ทุกข์ มี ก็ไม่ทุกข์ เสียไป ก็ไม่ทุกข์

Posted in ธรรมตรรกะ

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

การมีตัวเรา ของเรา ก็เหมือนการจับถือของนั้นไว้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้น

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”

ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขกับชีวิตทำอย่างไรถึงจะประสพความสำเร็จอย่างมีความสุขทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีทุกข์น้อยที่สุด How to manage your life to be Happy person.How to success your life by the Happy way.How to Live… read more มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”