Recent Posts

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

ชีวิตเบา คือ ชีวิตที่เข้าใจในความไม่มีตัวเรา ของเรา ละได้ซึ่งความเป็นตัวเรา ของเรา เพราะการมีตัวเรา ของเรา ก็เหมือนการจับถือของนั้นไว้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้น ครั้นเมื่อของเหล่านั้น หลุดมือ สูญหาย เสียหาย หรือถูกแย่งไป ก็ก่อให้เกิดความโกรธ เศร้า เสียดาย เสียใจ… read more ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”

ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขกับชีวิตทำอย่างไรถึงจะประสพความสำเร็จอย่างมีความสุขทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีทุกข์น้อยที่สุด How to manage your life to be Happy person.How to success your life by the Happy way.How to Live… read more มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”